1. ആഴ്മ

    1. നാ.
    2. ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്ന സ്ഥിതി, ജീവിച്ചിരിക്കുക എന്ന അവസ്ഥ, നിലനിൽപ്പ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക