1. ആവണ

  1. നാ.
  2. ആമയുടെ ആകൃതിയിലുള്ള പലക, ആവണപ്പലക
 2. അവണ

  1. നാ.
  2. കോടിക്കഴുക്കോൽ
 3. ആവണി

  1. നാ.
  2. ചിങ്ങമാസം
  3. തിരുവോണം നക്ഷത്രം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക