1. ആവണം

    1. നാ.
    2. ചന്ത
    3. ആധാരം, പ്രമാണം
    4. കോഴി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക