1. ആവണക്കല്ല്

    1. നാ.
    2. കിണറ്റിനടുത്തുള്ള കൽത്തൊട്ടി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക