1. ആവണപ്പലക

    1. നാ.
    2. ആമയുടെ ആകൃതിയിലുള്ള പലക, ആമപ്പലക, ആവണ
  2. അവണപ്പലക

    1. നാ.
    2. ആവണപ്പലക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക