1. ആവനേയൻ

    1. നാ.
    2. അവനീ പുത്രൻ, കുജൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക