1. ആവപനം

  1. നാ.
  2. വിതയ്ക്കൽ
  3. പാത്രം, ഭരണി
  4. ക്ഷൗരം
  5. ജനനസ്ഥലം
 2. ആവാപനം

  1. നാ.
  2. ക്ഷൗരം
  3. തറി, തറിമരം
  4. നൂൽ ചുറ്റുന്ന റാട്ട്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക