1. ആവല്ഗിത

    1. വി.
    2. പതുക്കെ ഇളകുന്ന
    3. കുതിക്കുന്ന, കുതിച്ചുചാടുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക