1. ആവശ്യം

  1. നാ.
  2. പ്രയോജനം
  3. വേണ്ടത്, വേണമെന്ന സ്ഥിതി
 2. അവശ്യം

  1. അവ്യ.
  2. കൂടിയേതീരൂ എന്ന മട്ടിൽ, ഒഴിച്ചുകൂടാൻപാടില്ലാത്ത വിധം, നിശ്ചയമായും

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക