1. ആവശ്യകം

    1. നാ.
    2. ആവശ്യമായത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക