1. ആവസതി

    1. നാ.
    2. രാത്രി
    3. രാത്രി വിശ്രമിക്കുന്ന സ്ഥലം, കിടപ്പാടം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക