1. ആവസിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. താമസിക്കുക, പാർക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക