1. ആവഹൻ, ആവാഹൻ

    1. നാ.
    2. സപ്തമരുത്തുകളിൽ ഒന്ന്, ഗഗനൻ (ഭൂവർലോകത്തിലേത്)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക