1. ആവാപകം

  1. നാ.
  2. കാപ്പ്
 2. അവപാകം

  1. നാ.
  2. മോശമായി പാകം ചെയ്തത്
 3. അവിപാകം

  1. നാ.
  2. ദഹനക്കേട്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക