1. ആവാരം

  1. നാ.
  2. വേലി
  3. മൂടി, മറ
  4. രക്ഷ, രക്ഷാസ്ഥാനം
 2. അവരം1

  1. നാ.
  2. ആനയുടെ പിൻകാൽമുട്ടിൻറെ കീഴ്ഭാഗം
  3. പ്രധാനമല്ലാത്ത അംഗം
 3. അവരം2

  1. വി.
  2. വരിക്കാത്ത, ശ്രഷ്ഠമല്ലാത്ത
 4. അവാരം

  1. നാ.
  2. ഇക്കര
 5. ആവീരം

  1. നാ.
  2. ഒരു ഔഷധി, പൊന്നാവീരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക