1. ആവാലം

  1. നാ.
  2. ആലവാലം
 2. ആവലം

  1. നാ.
  2. തോട്ടം
  3. നൂൽപ്പുകാർ നൂൽ ചുറ്റുന്ന തടി
 3. ആവള, ആവളം

  1. അവ്യ.
  2. ആവോളം
 4. ആവോളം

  1. അവ്യ.
  2. കഴിവുള്ളത്ര, സാധിക്കാവുന്നിടത്തോളം
  3. ആകുന്നതുവരെ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക