1. ആവാഹി

    1. നാ.
    2. വഹിച്ചുപോകുന്നവൻ
  2. അവാഹി

    1. വി.
    2. (വൈദ്യുതിയെ) വഹിച്ചുകൊണ്ടു പോകാത്തത് (റബർ മുതലായവ)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക