1. ആവിക്കലം

    1. നാ.
    2. (അലക്കുന്നതിനുള്ള തുണി) ആവിക്കുവയ്ക്കുന്നതിനുള്ള കലം
    3. ആവിപിടിക്കാൻ വെള്ളം തിളപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള കലം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക