1. ആവിത്ത്

  1. നാ.
  2. ജ്ഞാനം
 2. അവിധാ, അവിത, -താ

  1. വ്യാ.
  2. ആശ്രയിച്ചു പറയുന്നതിനുപ്രയോഗിക്കുന്ന പദം
 3. അവിത്ത

  1. വി.
  2. ധനമില്ലാത്ത
 4. ആവിത്1

  1. -
  2. ആകുന്നു, ആകും
  3. പിന്നിൽവരുന്ന വിവരണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പദം, എന്തെന്നാൽ, ഏതെന്നാൽ
 5. ആവിത്2

  1. -
  2. ആവത്.
 6. അവിത1

  1. വി.
  2. രക്ഷിക്കപ്പെട്ട, അവനം ചെയ്യപ്പെട്ട
 7. ആവീത

  1. വി.
  2. ധരിക്കപ്പെട്ട
 8. അവിത2

  1. വ്യാ.
  2. അവത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക