1. ആവിദ്ധ

  1. വി.
  2. തുളയ്ക്കപ്പെട്ട
  3. എറിയപ്പെട്ട
  4. വളഞ്ഞ
  5. ഭഗ്നാശനായ
  6. മൂഢനായ
  7. കള്ളമായ
 2. അവിദ്ധ

  1. വി.
  2. വേധനം ചെയ്യപ്പെടാത്ത, തുളയ്ക്കപ്പെടാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക