1. ആവില്ല

    1. -
    2. ആവുകയില്ല, കഴിയുകയില്ല, സാധിക്കുകയില്ല
    3. ആയിരിക്കുകയില്ല

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക