1. ആവിവണ്ടി

    1. നാ.
    2. ആവിയുടെശക്തികൊണ്ട് ഓടുന്ന വണ്ടി, തീവണ്ടി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക