1. ആവിഷ്കൃത

    1. വി.
    2. പ്രകാശിപ്പിക്കപ്പെട്ട, വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ട, ആവിഷ്കരിച്ച
  2. ആവിഷ്കൃതി

    1. നാ.
    2. ആവിഷ്കാരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക