1. ആവിർഭാവം

    1. നാ.
    2. പ്രത്യക്ഷപ്പെടൽ, കാണാറാകൽ, ഉത്പത്തി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക