1. ആവിർഭൂത

    1. വി.
    2. ആവിർഭവിച്ച, പ്രത്യക്ഷമായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക