1. ആവിർമോദം

    1. അവ്യ.
    2. സന്തോഷത്തോടുകൂടി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക