1. ആവിൽ

  1. നാ.
  2. ആവൽ, ആവിമരം
 2. അവില

  1. നാ.
  2. പെണ്ണാട്
 3. അവിൽ

  1. നാ.
  2. അവൽ
 4. ആവില

  1. വി.
  2. കലങ്ങിയ, തെളിവില്ലാത്ത, ഇരുണ്ട

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക