1. ആവീരം

    1. നാ.
    2. ഒരു ഔഷധി, പൊന്നാവീരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക