1. ആവു

  1. വ്യാ.
  2. വേദന, ക്ഷീണത, ആശ്വാസം മുതലായവയെ കുറിക്കുന്നത്
 2. അവു

  1. സ.നാ.
  2. അത് എന്നതിൻറെ ബഹുവചനം
 3. ആവൂ1

  1. വ്യാ.
  2. ആവു
 4. ആവൂ2

  1. വ്യാക.
  2. അവധാരകഭാവിരൂപം, ആശാസാർഥത്തിൽ ക്രീയയുടെ ഭൂത രൂപത്തോടു ചേർക്കുന്ന പ്രത്യയം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക