1. ആവുക

    1. ക്രി.
    2. ആകുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക