1. ആവുകൻ

    1. നാ.
    2. അച്ഛൻ (സംസ്കൃത നാടകത്തിൽ)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക