1. ആവുത്തൻ

    1. നാ.
    2. സഹോദരിയുടെ ഭർത്താവ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക