1. ആവൃത്തിദീപകം

    1. നാ.
    2. ഒരു അർത്ഥാലങ്കാരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക