1. ആവൃത്തി1

  1. നാ.
  2. സംഭവം
  3. ചുറ്റിത്തിരിയൽ
  4. പ്രാവശ്യം, തവണ
  5. ഒരു യമകഭേദം
  6. ആവർത്തനം, വീണ്ടുമുള്ള പഠനം
  7. വീണ്ടും വീണ്ടും ജനനം
  8. വഴിത്തിരിവ്
 2. ആവൃത്തി2

  1. നാ.
  2. ആവർത്തനസ്വഭാവമുള്ള ഒരു പ്രതിഭാസം സെക്കന്റിൽ എത്രയുണ്ടാകുന്നു എന്നത്
 3. അവരതി

  1. നാ.
  2. നിറുത്ത്, വിരാമം
 4. അവൃത്തി

  1. നാ.
  2. തൊഴിലില്ലായ്മ, വകയില്ലായ്മ
 5. ആവൃതി

  1. നാ.
  2. വേലി
  3. മതിൽ
  4. ആവരണം, ചുറ്റ്, മറ
  5. കയ്യാല

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക