1. ആവൃഷ്ടി

    1. നാ.
    2. മഴ, മഴച്ചാറ്റൽ
  2. അവൃഷ്ടി

    1. നാ.
    2. മഴയില്ലായ്മ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക