1. ആവേധിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. തുളയ്ക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക