1. ആവേശിക

    1. വി.
    2. പ്രത്യേകമായ, സ്വന്തമായ
    3. അന്തർലീനമായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക