1. ആവോളം

  1. അവ്യ.
  2. കഴിവുള്ളത്ര, സാധിക്കാവുന്നിടത്തോളം
  3. ആകുന്നതുവരെ
 2. ആവള, ആവളം

  1. അവ്യ.
  2. ആവോളം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക