1. ആവോൻ

    1. സ.നാ.
    2. ആകുമവൻ, ആയിത്തീരുന്നവൻ
    3. പിന്നിൽ വരുന്ന വിശേഷണത്തെ വിശേഷ്യത്തോട് അന്വയിപ്പിക്കുന്ന പദം
    4. പ്രാപ്തിയുള്ളവൻ, കഴിവുള്ളവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക