1. ആവോ1

    1. അവ്യ.
    2. സംശയദ്യോതകം
  2. ആവോ2

    1. വ്യാ.
    2. അജ്ഞത, സംശയം മുതലായവയെ ദ്യോതിപ്പിക്കുന്നത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക