1. ആവർജക

    1. വി.
    2. ആവർജിക്കുന്ന, ആകർഷിക്കുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക