1. ആവർത്തിനി1

  1. നാ.
  2. മൂശ
  3. കരണ്ടി
  4. ഒരു ജാലവിദ്യ
 2. ആവർത്തിനി2

  1. നാ.
  2. കണവീരം
  3. നീർച്ചുഴി
  4. ആട്ടുകൊട്ടപ്പാല, അജശൃംഗി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക