1. ആശംസിതാ(വ്)

    1. നാ.
    2. ആശംസിക്കുന്നവൻ. (സ്ത്രീ.) ആശംസിത്രി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക