1. ആശംസു

  1. നാ.
  2. ആശംസിക്കുന്നവൻ
 2. ആശംസ

  1. നാ.
  2. ഇച്ഛ, ആശ, ആഗ്രഹം
  3. അനുഗ്രഹവാക്യം, നന്മനേരൽ, ആശംസനം
  4. പറച്ചിൽ
  5. ഭാവന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക