1. ആശക്ത

  1. വി.
  2. ശക്തിയുള്ള, ത്രാണിയുള്ള
 2. അശക്ത

  1. വി.
  2. ശക്തിയില്ലാത്ത, കഴിവില്ലാത്ത, ക്ഷീണിച്ച
 3. അശക്തി

  1. നാ.
  2. ശക്തിയില്ലായ്മ, കഴിവില്ലാത്ത അവസ്ഥ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക