1. ആശങ്ക

    1. നാ.
    2. ഭയം, സംശയം, നിശ്ചയമില്ലായ്മ
  2. അശങ്ക

    1. നാ.
    2. ഭയമില്ലായ്മ, സംശയമില്ലായ്മ, ഉറപ്പ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക