1. ആശങ്കനീയ

    1. വി.
    2. ആശങ്കിക്കത്തക്ക, സംശയിക്കത്തക്ക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക