1. ആശരൻ

  1. നാ.
  2. അഗ്നി
  3. വായു
  4. രാക്ഷസൻ
 2. അശിരൻ

  1. നാ.
  2. അഗ്നി
  3. വായു
  4. സൂര്യൻ
  5. ഒരു രാക്ഷസൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക