1. ആശാധിപൻ

    1. നാ.
    2. ദിക്പാലൻ, ഇന്ദ്രൻ തുടങ്ങി എട്ടു ദിക്പാലന്മാരിൽ ഒരു ദേവൻ, ആശാപതി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക