1. ആശാബന്ധം

    1. നാ.
    2. ആശാപാശം, മോഹബന്ധം, ആഗ്രഹം
    3. ചിലന്തിവല

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക